Ferro Vanadium

V

Quick info

Form

Walnut

Size/Weight

Grade

Fe V

Ferro Vanadium V 80% Typically

Size 5x50mm

_________________________________________________________________________________

Fe V (80 V)

Solidus 1690 C (3074 F)

Liquidus 1770 C (3218 F)

Thermal Effect (1/2kg added to 1 tonne of steel)

1600 C    -0.6

2902 F    -1.0

_________________________________________________________________________________

Atomic Number 23

Atomic 50.95

Melting Point 1890 C (3434 F)

Boiling Point 3350 C (6060 F)

Fe V

Fe V